فیلم حضور رئیس جمهور در اجتماع مردم شهرستان رباط ‌کریم