فیلم حضور رئیس جمهور در منزل شهید امنیت آرمان علی وردی