میدان دیپلماسی

مستند سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مقر سازمان ملل