فیلم نشست مقامات عالیرتبه شرکت کننده در کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار با رئیس جمهور