فیلم سخنرانی در جمع مسئولان، اساتید و دانشجویان دانشگاه پکن