237

فیلم حضور و سخنرانی در مرکز فرهنگی اسلامی جاکارتا