فیلم نشست مشترک مطبوعاتی با رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان