فیلم استقبال رسمی رئیس جمهور ونزوئلا از دکتر رئیسی