245

فیلم دیدار رهبران جنبش حماس فلسطین با رئیس جمهور