فیلم استقبال رسمی از دکتر رئیسی در کاخ ریاست جمهوری اوگاندا