فیلم بیست و چهارمین مجمع عالی فرماندهان و مسئولین سپاه