به پیش |همه برای یکی، یکی برای همه؛ پایان هفت‌خوان تخصیص اعتبار به پروژه‌ای ملی