فیلم نشست علما و نخبگان اهل سنت سراسر کشور با رئیس جمهور