روایتی از سفر رئیس جمهور به مقر سازمان ملل

صدای ایران