حضور رئیس جمهور در اجتماع باشکوه مردم شهرستان رستم