بدرقه رسمی رئیس جمهور جهت سفر به تاجیکستان و ازبکستان