استقبال رسمی امامعلی رحمان از رئیس جمهور در قصر ملت تاجیکستان