همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت انطباق همه رفتارها در جمهوری اسلامی با اصول قانون اساسی تصریح کرد: درست است که شورای نگهبان به لحاظ شکلی مراقبت می‌کند تا مصوبه و امری خلاف قانون اساسی نباشد، اما همه مسئول هستیم تا رفتارها و عمل ما با قانون اساسی انطباق جامع داشته باشد.