امید رمز پیشرفت

نشست صمیمی با «جمعی از اساتید و نخبگان علوم و فناوری‌های برترساز»