دانشگاه اتاق اندیشه‌ورزی دولت است

دیدار رمضانی دکتر رئیسی با جمعی از نمایندگان تشکل‌ها، جنبش‌ها و فعالین دانشجویی