سخنرانی رئیس جمهور در جمع نمازگزاران مسجد جامع کالپیتی کلمبو