جشن احیای واحدهای راکد تولیدی و صنعتی استان مازندران