فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سانحه هوایی رئیس جمهور