استقبال گرم در روز بارانی ساری

در شانزدهمین مقصد از دور دوم سفرهای استانی؛ دکتر رئیسی وارد استان مازندران شد.