کشوری که دل او به خدا پیوسته است

گوشه‌هایی از وداع تاریخی مردم قم با پیکر مطهر رئیس جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی