در آغوش ایران

روایتی از تشییع باشکوه پیکر مطهر رئیس جمهور شهید توسط مردم قدرشناس تهران