رئیسی تشکر

قدرشناسی کارگران برخی کارخانجات احیاء شده توسط شهید سید ابراهیم رئیسی